PSAPT@q̉              

                                                 PT q̉ʐ^                              ߁@